سرویس درام - کونیکا مینولتا c452

11111111110.00 out of 0 user(s)
00

در این فیلم آموزشی و راهنمایی های فنی: سرویس درام

۱- سرویس درام یونیت درام یا ایمیج مشکی کونیکا مینولتا c452

۲-سرویس درام یونیت درام یا ایمیج مشکی کونیکا مینولتا c552 

۳-سرویس درام یونیت درام یا ایمیج مشکی کونیکا مینولتا c652 

که شامل سرویس درام ایردات و ارور های  بونیت درام یا ایمیج تعویض قطعات ایمیج مشکی اینیستالها و تنظیمات فنی مربوط به ایمیج مشکی و... می باشد.